شهریور 97
4 پست
مرداد 97
14 پست
متعهد
1 پست
نشر_هرمس
1 پست
شکونتلا
1 پست
کالیداس
1 پست
سیر_عشق
1 پست
نشر_افق
1 پست
ماهی
1 پست
شعرنو
1 پست
میرا
1 پست
طبل_حلبی
1 پست
اعتراف
1 پست
تالستوی
1 پست
نشر_گمان
1 پست
نشر_هنوز
1 پست
لیلا_کرد
1 پست
مکبث
1 پست
شکسپیر
1 پست
نشر_آگه
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
بیم موج
مجموعه داستان های من...